TOP PRODUCTIVITY

SEVP

ระดับผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายขาย

TOP 3 PC

ผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรกสูงสุด 3 อันดับแรกประจำเดือนธันวาคม

เรวดี ทรัพย์อุดมกุล

เจริญกรุง**กรุงเทพ
PC 10,269,850

จำเรียง แก้วตระการวงศ์

ศิริการจันทบุรี**
PC 5,086,325

พราวพิมล ภูริพงศ์ทัศน์

อาร์ซีเอ**กรุงเทพ
PC 2,213,003

TOP 3 New Code

ผลงานสร้างตัวแทนใหม่ปีแรกสูงสุด 3 อันดับแรกประจำเดือนธันวาคม

เรวดี ทรัพย์อุดมกุล

เจริญกรุง**กรุงเทพ
7 (PC 363,816)

พราวพิมล ภูริพงศ์ทัศน์

อาร์ซีเอ**กรุงเทพ
3 (PC 844,271)

นฤมล แสงอรุณ

สาขาเชียงใหม่
1 (PC 45,272)

TOP 3 PC

ผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรกสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม

เรวดี ทรัพย์อุดมกุล

เจริญกรุง**กรุงเทพ
PC 39,545,281

จำเรียง แก้วตระการวงศ์

ศิริการจันทบุรี**
PC 27,216,619

อนันต์ เข็มทอง

ชลบุรี**
PC 10,375,539

TOP 3 New Code

ผลงานสร้างตัวแทนใหม่ปีแรกสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม

เรวดี ทรัพย์อุดมกุล

เจริญกรุง**กรุงเทพ
54 (PC 6,540,776)

จำเรียง แก้วตระการวงศ์

ศิริการจันทบุรี**
23 (PC 2,798,857)

พราวพิมล ภูริพงศ์ทัศน์

อาร์ซีเอ**กรุงเทพ
13 (PC 3,302,429)