TOP OF STEP UP

รัชดาภรณ์ คำภีระ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ "การมีวินัย"
การทำงานที่จะประสพความสำเร็จได้นั้น เราต้องรู้ทิศทางและเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน จะทำให้การลงมือทำของเรามีแรงขับเคลื่อนและได้ผลลัพธ์สูง รวมถึงต้องเอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน รายละเอียดของคน เพราะงานขายและงานสร้างไม่มีศาสตร์ หรือเทคนิคตายตัว เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพืชลงดิน ย่อมไม่สามารถออกดอก ออกผลให้เก็บเกี่ยวได้ในทันที แต่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนต่อ ๆ ไป ในปี ต่อๆ ไป ดังนั้นเราจึงต้องมีความอดทนและทุ่มเทที่มากพอ เพื่อรอดูความสำเร็จ

มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางที่ไม่มีเส้นรอบวง ดังนั้นความคิด ความสามารถ เป็นดังรัศมีที่แผ่ขยายออกไปโดยไม่มีขอบเขต สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ "การมีวินัย" และหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่ "ใจ" มีฝีมืออย่างเดียวไม่พอ หัวใจต้องยิ่งใหญ่ ต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และ มุ่งสู่ความสำเร็จ ......