TOP OF STEP UP

ณปภัช กรจิรพนธ์

หน่วยอาวุโส VICTORY 70

"การนำเสนอดีขึ้น ตรงใจลูกค้ามากขึ้น จึงประสบผลสำเร็จ"จากการเข้าสัมมนาการขาย และ การเงิน กับกลุ่มงาน Victory Financial Group ทำให้เห็นช่องทางการขาย โดยการนำเรื่องการเงินในด้าน Wealth Accumulation โดยการจัดสรรเงินบางส่วนมาลงทุนเป็นเบี้ย

ประกันชีวิตแบบเก็บเงิน โดยมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนแทน ด้วยการรับรองเงินต้นและดูแลดีกว่าที่ลูกค้าจะดูแลเอง หรือ นำไปลงทุนที่มีความเสี่ยง เพราะลูกค้า มีแล้วในด้านการลงทุนประเภทอื่นๆ

จึงได้นำเสนอแบบประกันประเภท My Double Plus ให้กับลูกค้าเพื่อ กระจายการลงทุน ซึ่งลูกค้าก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ผลตอบแทนไม่สูง แต่ก็แลกกับการไม่เสี่ยงการเข้าเรียน ได้เปิดให้เห็นโลกทัศน์การเงิน แต่ การพูดคุยกับลูกค้าที่มีเงิน มีการลงทุนจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนรู้คู่การปฏิบัติก็ทำให้ได้ผลตอบรับที่ดี นี่ไม่ใช่รายแรก หรือ รายเดียวที่ไปนำเสนอ มีทั้งรายที่ปฏิเสธ และ มีทั้งที่ตอบรับ แต่ประสบการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้การนำเสนอดีขึ้น ตรงใจลูกค้ามากขึ้น จึงประสบผลสำเร็จ