PASSION TO SUCCESS

5 เคล็ดลับ การสื่อสารเสมือนพบกัน


การสื่อสารเสมือนคือ การติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี โดยไม่ไช่เป็นการพบกันโดยตรง ดังเช่น สถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้อง Social Distancing หรือ การWork From Home

เคล็ดลับที่ 1 : หลีกเลี่ยงการทำงานหลายๆอย่าง ในเวลาเดียวกัน (Avoid Multi-Tasking)

ใช้ความพยายามของท่านในการทำงาน ในช่วงโทรศัพท์หรือการประชุม สิ่งล่อใจอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท่าน เช่น การเช็คเมล์ หรือท่องอินเตอร์เน็ตสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่ท่านไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

เคล็ดลับที่ 2 : ตอบสนองทันที (Be Responsive)

ท่านต้องตอบอีเมล์และโทรศัพท์ในทันท่วงที การตอบอีเมล์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแม้นว่าท่านอาจจะเพิ่งได้รับ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเมื่อเป็นการประชุมสายแบบกลุ่ม / ทีม

เคล็ดลับที่ 3 : ให้เวลา (Make Time)

การวางแผนงานประจำวัน ท่านควรแบ่งเวลาคุยกับทีมงานของท่าน

เคล็ดลับที่ 4 : ตั้งกฎเกณฑ์ (Set Guideline)

มีข้อตกลงร่วมกับทีมงานและเคารพในกฎเกณฑ์นั้นในแผนงานประจำวันทำงาน ตัวอย่างเช่น การจัดเวลาประชุมในช่วงเวลาทำการที่เหมาะสมกับทุกคนในทีม

เคล็ดลับที่ 5 : ใช้เทคโนโลยี (Use Technology)

ใช้ทรัพยากรที่มีในสำนักงาน เช่นการประชุมผ่านวิดีโอ เพื่อได้เห็นหน้าสื่อสารกันและกันในระหว่างประชุม ใช้เทคโนโลยีในการพูดคุยกันอย่างเหมาะสม

ที่มา : https://www.limra.com/globalassets/limra/solutions-and-services/onboarding-and-development/virtual-worker/5-tips-for-effective-virtual-communications.pdf