การใช้ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของฝ่ายขายแสดงความคิดเห็นและ/หรือโพสต์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

13 October 2020


บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด เห็นความสําคัญในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของฝ่ายขาย เนื่องจากปัจจุบันมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในการดำเนินชีวิตและการทํางาน ดังนั้นเพื่อให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันปัญหาข้อพิพาทและการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือโพสต์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาบทความต่างๆ ในนามของฝ่ายขายอลิอันซ์ อยุธยา ต้องแสดงตัวตนของท่านให้ชัดเจน โดยชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เช่น Facebook ทั้งแบบส่วนตัว (Profile) และเพจสาธารณะ (Fanpage) จะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล และชื่อบริษัทฯ ให้ชัดเจน เพื่อความน่าเชื่อถือและเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถใช้ดุลยพินิจในการติดตามได้

ตัวอย่าง

  • Thanapond Pitaksakul Allianz Ayudhya
  • ธนาภรณ์ พิทักษ์สกุล Allianz Ayudhya
  • ธนาภรณ์ พิทักษ์สกุล อลิอันซ์ อยุธยา


โดยขอให้ทุกท่านทำการเปลี่ยนชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวภายใน 31 ธันวาคม 2562 สำหรับฝ่ายขายที่ไม่เปลี่ยนชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ตามเกณฑ์ภายในเวลาที่กำหนด กรณีที่ท่านแสดงความคิดเห็นและ/หรือโพสต์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันส่งผลกระทบต่อลูกค้า ผู้มุ่งหวัง ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร บริษัทฯ จะดำเนินการรายงานยกเลิกและสั่งห้ามบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และโพสต์เผยแพร่ข้อมูลของท่านทันทีที่พบเห็น โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

กรุณาศึกษาเพิ่มจากประกาศฉบับที่ CM-CSCS-COMMU 01/2019แนวปฎิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตัวแทนประกันชีวิต
ด้วยจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตนอกจากพฤติกรรมและค่านิยมในการขายประกันชีวิตแล้ว การใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรสอดคล้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะตัวแทนบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา โดยเชื่อมต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณเอง นี่คือแนวทางที่ควรคำนึงในการสร้างโปรไฟล์ของคุณ

1. สิ่งที่ "ควร"และ "ไม่ควร" เมื่อสร้างโปรไฟล์บัญชีสื่อสังคมออนไลน์
หากคุณต้องการสร้างบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook คุณต้องใช้ ชื่อ นามสกุลจริง ตามด้วย Allianz Ayudhya หรือ อลิอันซ์ อยุธยา โดยแนะนำให้แยกการสร้างเพจเพื่อใช้สำหรับงานกับโปรไฟล์ส่วนตัว นอกจากนี้คุณควรจะระบุตำแหน่งในบริษัทฯ ที่อยู่ เช่น สำนักงานตัวแทน สำนักงานพหลโยธิน และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้องชัดเจนตรงกับความเป็นจริงหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดที่สร้างความเข้าใจผิดว่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เป็นบัญชีเดียวกันกับสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ ที่เป็นทางการ (Official Account) เช่น การตั้งชือบัญชีฯ การตั้งที่อยู่ออนไลน์ (URL) เป็นต้น

หลีกเลี่ยงการใช้โลโก้อลิอันซ์ อยุธยา ในสีหรือรูปแบบใดๆ เป็นรูปโปรไฟล์หรือแบนเนอร์ของคุณ อย่าใส่เว็บไซต์บริษัทฯ ไว้ในข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ และเพื่อความปลอดภัยอย่าเปิดเผยที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ยกเว้นแต่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะระบุว่าตัวเองทำงานให้กับอลิอันซ์ อยุธยา อย่างชัดเจนแล้วก็ตาม มุมมองและการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ควรระบุให้ชัดเจนว่านี่เป็นความคิดเห็นของคุณเอง เช่น เพิ่มบรรทัดในโปรไฟล์ของคุณว่า "ความคิดเห็นส่วนตัว"

2. ให้เกียรติผู้อื่นเมื่อมีส่วนร่วมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
โดยทั่วไปควรให้เกียรติเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ ใช้ภาษาที่มีความเข้าใจร่วมกัน อย่าแสดงความคิดเห็นดูหมิ่นในแบบส่วนตัว ความคิดเห็นแบบลามกอนาจาร หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ โปรดเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนอันนำไปสู่ความขัดแย้ง เช่น ศาสนา การเมือง การเหยียดเชื้อชาติ ฯลฯ และอย่าตอบความคิดเห็นจากบัญชีปลอมที่อาจเข้ามาสร้างความแตกแยกได้

มีเพียงผู้แทนของบริษัทฯ ที่เป็นทางการเท่านั้น (Admin) ที่สามารถพูดในนามของบริษัทฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Official Account) หากคุณพบเจอบางความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ที่ควรได้รับการตอบกลับจากบริษัทฯ หรือได้รับข้อความส่วนตัว (Direct Message) ที่ต้องการรายละเอียดข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ กรุณาส่งข้อความเหล่านั้นมายังผู้แทนบริษัทฯ (Admin) หรือ โทร. 1373 เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัทฯ

3. กรุณาแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิจารณญาณที่ดี
การแชร์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น และเหมาะสมที่จะแชร์หรือไม่ อย่าเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เผยแพร่ในสื่อและเครื่องมือสื่อสารภายในบริษัทฯ หากมีประโยค "สำหรับใช้ภายในเท่านั้น" หรือ "เป็นความลับ" โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ วิดีโอ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงเอกสารที่ดาวน์โหลดจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นหากต้องการแชร์สิ่งเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น หากมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ในกรณีที่คุณเผยแพร่หรืออัปโหลดรูปภาพที่มีใบหน้าระบุตัวตนได้ของเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้นให้แบ่งปันภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่แชร์ใน www.azay.co.th , www.e-starmagazine.com, https://www.healthyliving.in.th , https://www.facebook.com/AZAYfan , https://www.facebook.com/AllianzAyudhya.AgencyCommunity ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทฯ แล้ว คุณสามารถแชร์เนื้อหาเหล่านั้นได้ โดยไม่ทำซ้ำหรือดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต