ตารางอบรมออนไลน์ หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (ม.ค. - มี.ค. จำนวน 57 ท่าน)

12 May 2020

ระบบ LMS ปิดรับสมัครในเวลา 20.00 น.
สมัครอบรมผ่านระบบ LMS


ระเบียบข้อปฎิบัติของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต อบรมออนไลน์ผ่านระบบ LMS

1. ผู้เข้ารับการอบรมสมัครผ่านระบบ LMS ภายในกำหนด และทำการทดสอบระบบกับฝ่ายฝึกอบรมตามกำหนดการก่อนถึงวันอบรม

2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้ E-mail ที่บันทึกอยู่ในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Pre Contract - LMS ในการเข้าสู่ระบบการเรียน ขอรับใบอนุญาตฯ แบบ Virtual Class ซึ่งได้บันทึก E-mail ในขั้นตอนการขอบัญชีใช้งาน Pre Contract ในระบบ E-Training แล้วได้รับการแจ้ง User & Password ตามเมล์ดังกล่าว

3. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม Pretest ก่อนเข้าร่วม Virtual Class หากไม่ทำแบบทดสอบระบบจะไม่มีเมนูเข้าร่วมคลาสได้ และไม่ผ่านการอบรม

4. เครื่องมือสื่อสารต้องอยู่ในสภาพการใช้งานที่เหมาะสมด้วยระบบปฎิบัติการที่อัพเดท มีความพร้อมทางด้านสื่อสารด้วยเสียง และภาพจากกล้องวีดีโอที่ชัดเจน สามารถใช้งานต่อเนื่องพร้อมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รองรับการใช้งานตลอดเวลาตามกำหนดการอบรม

 • 8.30 - 9.00 เข้าระบบลงทะเบียนแสดงตน และขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่เข้าระบบหลังเวลา 9.30 น.
 • 9.00-10.30 บรรยายเนื้อหาหลักสูตร
 • 10.30 -10.45 พักเบรกภาคเช้า
  10.45 – 12.00 บรรยายเนื้อหาหลักสูตร
 • 12.00 – 13.00 พักเบรกช่วงกลางวัน และมีการลงทะเบียนแสดงตนอีกครั้ง 12.30 - 13.00 น.
 • 13.00 – 14.15 บรรยายเนื้อหา
 • 14.15 – 14.30 พักเบรกภาคบ่าย
 • 14.30 – 16.00 บรรยายเนื้อหา
 • 16.00 – 16.30 ทำแบบทดสอบหลังเรียน Posttest และทำแบบประเมินการอบรม


5. ผู้เข้ารับการอบรมต้องอยู่ในการอบรมครบ ชั่วโมงตามกำหนดการ และมีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ หากออกจากระบบก่อนกำหนดเวลา ไม่ทำแบบทดสอบ จะถือว่าไม่ผ่านการอบรม

6. ขณะร่วมการอบรมต้องปิดไมค์โครโฟนเพื่อลดเสียงรบกวน และสามารถใช้งานเมื่อได้รับอนุญาตเพื่อการสื่อสาร สอบถาม และสามารถใช้งานส่งข้อความสื่อสาร สอบถามวิทยากรได้

7. ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดสภาพแวดล้อมในขณะเรียนที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่ทำกิจธุระอื่นๆ ในระหว่างการอบรม

8. ผู้เข้าอบรมแต่งตัวสุภาพเนื่องจากมีการสื่อสารด้วยภาพผ่านกล้องวีดีโอ

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ พิจารณาผลการอบรม หากมีเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุอันเกิดจากปํญหาทางเทคนิคเครือข่ายการสื่อสารหรือ ความสามารถของเครื่องมือสื่อสารผู้เข้ารับการอบรม

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาผลการอบรมหากผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อปฎิบัติดังกล่าวนี้

ข้อควรทราบ

 • หลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตฯ ระบบจะปิ ดรับสมัครล่วงหน้า 7 วันทำการ หลักสูตรอื่นๆ จะปิดรับสมัครล่วงหน้า 3 วันทำการ
 • กรณีต้องการยกเลิกการอบรมให้ดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 • ทุกหลักสูตรไม่สามารถอบรมแทนกันได้
 • สมัครแล้วไม่เข้าอบรมผู้บริหารตัวแทนจะถูกหักค่าใช้จ่ายตามยอดค่าอบรมของหลักสูตรนั้น


ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม | คลิก

สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทน

โทร. 02-305-7000 กด 7343, 7411, 7476, 7821, 7835, 7850, 7888, 7899, 7925
แฟกซ์ 02-305-7055
Email: agencytraining@azay.co.th;
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.