การระบุข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมลแอดเดรส ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

15 July 2021


บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการระบุหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แล้วแต่กรณี ทั้งในขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย และงานบริการเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุกรมธรรม์ เป็นอย่างมาก จึงขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากตัวแทนทุกท่านในการระบุข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมลแอดเดรส ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจะต้องเป็นของ "ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยจะได้รับข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อนุญาตให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสของตัวแทน หรือบุคคลออื่นใดในหน่วยตัวแทน หรือของสำนักงานตัวแทน สำหรับติดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยเด็ดขาด หากท่านมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไข หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลแอดเดรสของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องโดยด่วน และหากปรากฏข้อเท็จจริง หรือบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีตัวแทนท่านใดมีการกระทำ หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่ทราบ และโปรดใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน

ที่มา : ประกาศที่ DSUP-SCMS-Agency 005/2021 | คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ