หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับเงินชั่วคราว

14 July 2021


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการเบิกจ่าย การพิมพ์ การยกเลิก การเรียกคืน และการใช้ใบรับเงินชั่วคราว ตลอดจนให้สอดคล้องต่อการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้ใบรับเงินชั่วคราวทั้งแบบเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ จึงขอยกเลิกประกาศและ/หรือ คำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใบรับเงินชั่วคราวที่ได้ประกาศใช้ไปก่อน ประกาศที่ CFO-TRS 001/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับเงินชั่วคราว ทั้งหมดและใช้ฉบับใหม่นี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่ง ประกาศ และ/หรือ กฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบรับเงินชั่วคราว ตามความจำเป็นและเหมาะสม ประกาศฉบับนี้ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป