งดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เฉพาะรอบสอบวันที่ 17 ม.ค. 64 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา

8 January 2021

ทีมทะเบียนประวัติฯ ได้รับแจ้งจากทางสมาคมประกันชีวิตไทย ในการแจ้ง งดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เฉพาะรอบสอบวันที่ 17 ม.ค. 64 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ในจังหวัดที่เปิดสอบ สำหรับในรอบสอบถัดไป ทางสมาคมฯ จะทำการประเมิณสถานการณ์ และจะแจ้งให้ทราบในภายหลังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติ โทร. 02-305-7883 - 7887